Regulamin

Regulamin sklepu internetowego NELLA Hand Made

 

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sklepie internetowym (Sklep) – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod www.nellasklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Kliencie - należy przez to rozumieć, osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Zamówieniu - należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Towarze – należy przez to rozumieć produkty sprzedawane w Sklepie internetowym;

Sprzedawcy – NELLA PPHU Elżbieta Chmiel, z siedzibą Czarna 91, 37-125 Czarna.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego i jest regulaminem o którym stanowi art. 8 Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

2.2. Sklep internetowy działający pod adresem www.nellasklep.pl, prowadzony jest przez Elżbietę Chmiel, która prowadzi działalność gospodarcza pod firmą NELLA PPHU Elżbieta Chmiel z siedzibą pod adresem Czarna 91, 37-125 Czarna, NIP: 8151519856, REGON: 690576501, tel: 666 052 761.

2.3. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.nellasklep.pl przed złożeniem Zamówienia. Klient potwierdzając złożenie Zamówienia, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania Zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

2.4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.nellasklep.pl.

2.5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, w wersji najnowszej , z włączoną obsługą plików Cookies;

c) poczta elektroniczna – posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej do odbierania wiadomości poczty elektronicznej.

2.6. Zamieszczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności informacji naruszających dobra osobiste osób trzecich jest zabronione.

 

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest dokonanie rejestracji i utworzenie indywidualnego konta.

3.2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu, poprzez podanie wymaganych danych umożliwiających późniejszą weryfikację Klienta. Po udanym zarejestrowaniu Klient może składać zamówienia poprzez stronę www.nellasklep.pl.

3.3. W zamówieniu Klient dokonuje:

a) wyboru zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do koszyka,

b) wyboru sposobu dostawy oraz miejsca dostawy,

c) wyboru sposobu płatności

3.4. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. W wyniku złożenia przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

3.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca informuje niezwłocznie Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy i dokonuje zwrotu otrzymanej od Klienta kwoty. W takiej sytuacji umowa między Sprzedawcą a Klientem uznawana jest za niezawartą.

3.8. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

IV. DOSTAWA

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub do paczkomatu wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia.

4.3. Czas dostarczenia towaru do Klienta od dnia przekazania Towaru do realizacji określony jest przy każdym Towarze. Nie może on być jednak dłuższy niż 30 dni.

4.4. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

- Kurier K-ex, przewidywany czas dostawy:

a) przesyłka kurierska 2 dni robocze

4.5. Na termin realizacji dostawy składa się przygotowanie Towaru do wysłania oraz czas dostawy przez przewoźnika.

4.6. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Koszt dostawy zostanie każdorazowo przedstawiony Klientowi do zaakceptowania przed dokonaniem zamówienia.

4.7. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest indywidualnie.

4.8. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

4.9. Sprzedawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże  najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „potwierdzam zamówienie”, poinformuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o:

a)głównych cechach świadczenia, w tym towaru,

b)swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

c) adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;

d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;

e) sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;

f)kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,

g)kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;

h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;

i) obowiązku dostarczenia towarów bez wad;

j) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

4.10. Sprzedawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „potwierdzam zamówienie” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:

a) danych Sprzedawcy;

b) danych Klienta;

b) numeru Zamówienia ;

c) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;

d) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;

e) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;

f) sposobu oraz terminu dostawy; 

4.11.Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@nellasklep.pl   .

4.13. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.14. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad. W przypadku, gdy Sprzedawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.

 

V. PŁATNOŚCI


5.1. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wielkości zamówienia i ustalany jest indywidualnie.

5.2. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, podany jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

5.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.


5.4 Płatność za zamówiony towar następuje w formie:

a)przelewu na numer konta bankowego: 56 1020 4391 0000 6702 0162 0442,

b) płatności PayU;

c) za pobraniem.

5.5 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

5.6 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl

6.7 Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

6.8 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

VI. UPRAWNIENIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupujący, zwany dalej konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia fizycznego wejścia przez konsumenta w posiadanie towaru. Aby zachować prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy przesłać Sprzedającemu.

Formularz Odstąpienia Od Umowy ( Wspomniany formularz należy wysłać sprzedającemu jedynie w przypadku zadeklarowania chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym )

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM:

                                           WWW.NELLASKLEP.PL

 Adresat: NELLA PPHU Elżbieta Chmiel, Czarna 91, 37-125 ( właściciel sklepu internetowego  www.nellasklep.pl )

Ja/My/Firma: ( Imię i Nazwisko Konsumenta/ Nazwa Firmy ) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym/firma, odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy/towarów ( wymienić zakupione towary )

Data Zawarcia Umowy: ( w tym miejscu konsument podaje datę zawarcia Umowy Sprzedaży - datę odbioru  towaru )

Imię i nazwisko Konsumenta: ( konsumentów/ Firma )

Adres : ( Dokładny adres konsumenta/ konsumentów/ firma )

Podpis: ( jeśli formularz jest wysłany w formie papierowej )

Formularz odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, może zostać wysłany Sprzedającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@nellasklep.pl

lub w formie pisemnej, na adres:

  NELLA PPHU Elżbieta Chmiel, Czarna 91, 37-125 Czarna.

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący zwany Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie  przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Sprzedającego.

Wszystkie dokonane przez Kupującego, zwanego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Płatności, o których mowa powyżej, zostaną zwrócone Konsumentowi tym samym sposobem, jakiego użył, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Kupujący, zwany Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w treści niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i   funkcjonowania Towaru.

Zwracany produkt powinien zostać zapakowany w taki sposób, który zapewni brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwrot zamówienia należy dokonać na adres:

  NELLA PPHU Elżbieta Chmiel, Czarna 91, 37-125 Czarna. 

 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Gwarancja sprzedawcy nie jest udzielana na wszystkie towary sklepu Nella. Okres gwarancji podany jest w opisie towaru. W przypadku braku informacji o udzielonej gwarancji w opisie towaru oznacza to, że na ten towar sprzedawca nie udziela gwarancji. Jeśli towar jest nieużywany można go zwrócić w terminie 14 dni wraz z formularzem odstąpienia od umowy.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@nellasklep.pl Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o podanie danych kontaktowych oraz opisu przedmiotu reklamacji.

7.3. Jeżeli Towar zakupiony przez Klienta będącego konsumentem nie jest zgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Sprzedawca dąży do zapewnienia szybkiego i poprawnego działania Sklepu. W razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, Sprzedawca zgodnie ze swoją aktualną wiedzą techniczną będzie dążył do usunięcia wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.

8.2. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowanie Sklepu (np. problemy z rejestracją)

prosimy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@nellasklep.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

8.3. W reklamacji Klient powinien podać dane kontaktowe jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu oraz datę kiedy dane zdarzenie miało miejsce.

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień. Dane te są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nie należących do niego lub nieprawdziwych.

9.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.5. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

 

10.6. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Sprzedawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

 

10.7. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Sprzedawcy przed jej wejściem w życie.

 

10.8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:

- powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub przeciążenie,

- naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

10.9. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

 

10.10. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

 10.11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 roku. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl